آشنایی با مرکز

مرکز تحقیقات حفاری

 

مرکز تحقیقات حفاری فعالیت خود را از سال 1383 در دانشگاه شهید چمران اهواز شروع نموده است. این مرکز تلاش دارد تا مشکلات صنایع نفت و حفاری را با ترکیب دانش اعضای هیات علمی و تجربه متخصصان صنعت برطرف سازد. این مرکز به سه بخش اصلی تقسیم شده است.

بخش نخست به برنامه های آموزشی تعلق دارد. ارائه کارگاه هایی در خصوص سیستم های مطرح دستگاه حفاری از قبیل سیستم های دورانی، بالابر، برق و مدیریت پسماند برخی از فعالیت های بخش نخست مرکز است. حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط اطلاعات عملیاتی و فنی بخش دیگر برنامه های آموزشی مرکز تحقیقات حفاری است.

بخش دوم مرکز تحقیقات حفاری دربرگیرنده فعالیت های تحقیق و توسعه است. تیمی از محققان مجرب چهار قسمت این بخش شامل: 1) انرژی و سیالات، 2) تکنولوژی حفاری، 3) مدیریت و اقتصاد حفاری و 4) شیمی را شکل می دهند. این قسمت ها دارای اساتید و مهندسان مکانیک، برق، متالورژی، عمران، کامپیوتر و شیمی به همراه اقتصاد، مدیریت، زمین شناسی هستند. شناسایی و معرفی مسائل و مشکلات صنعت حفاری و رفع این مشکلات از اعم وظایف این بخش می باشد. تصحیح ضریب قدرت در دستگاه حفاری، بررسی علل کندگی در روتور و استاتورهای موتورهای درون چاهی، تحلیل و شبیه سازی دکل حفاری با طرح پیرامید، شناسایی گلهای پایه روغنی، آسیب شناسی علل وقوع حوادث در محل دستگاه های حفاری شرکت ملی حفاری از جمله تحقیقات انجام شده بخش تحقیق و توسعه هستند. علاوه بر این، تدوین نرم افزار کاربردی تولید شبکه و شبیه سازی جریان در مخازن هیدروکربوری شکافدار، و همچنین تدوین دانش فنی تجهیزات درون چاهی، حفاری فروتعادلی، تجهیزات فراساحل و مدیریت پسماند برخی از فعالیتهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات حفاری هستند.

بخش سوم و پایانی مرکز تحقیقات حفاری دربرگیرنده ساخت تجهیزات حفاری و نفت است. بازسازی مفصل گردان و قلاب دکل کار حاضر مرکز تحقیقات حفاری است. علاوه بر این، نقشه های مهندسی تاییدشده به منظور ساخت ابزارهای رشته تکمیلی درون چاهی و تجهیزات حفاری توسط مرکز تحقیقات حفاری تهیه شده اند. این مرکز همچنین توانایی طراحی و ساخت سخت افزار و نرم افزار اندازه گیری کمیت های دینامیکی رشته حفاری در سطح را داراست.

 

Drilling Research Center (DRC) has been started its activity at Shahid Chamran university of Ahvaz since 2004. DRC attempts to overcome challenges of drilling and petroleum industries combining the knowledge of faculty members and the experience of industrial professionals. This center is divided in three main parts.

First part is associated with educational plans. Workshop presentation about dominant systems of drilling rig such as rotational, lifting, electrical and waste management systems are some of activitis in the first part of center. Support of graduate students using operational and technical information is another portion of DRC's educational plans.

Second part of DRC consists of research and development (R&D) works. A team of expert researches forms four main sections at R&D part: 1) energy and fluids, 2) driling technology, 3) drilling economy and management, and 4) chemistry. These sections contain mechanical, electrical, metallurgical, civil, computer and chemistry engineers as well as economic and petroleum geology researches. Identification and introduction of of problems in related to drilling industry is the essential role of R&D part. Power factor modification of drilling rig, review of pitting reasons in stator and rotor of downhole motors, analysis and simulation of drilling rig using pyramid plan, identification of oil-based muds, pathology of accident occurrence reasons at drilling rigs of national iranian drilling company are among of accomplished researches at R&D part. Moreover, development of applicable grid generator and flow simulator for fractured hydrocarbon reservoirs, and also preparation of technical knowledge for downhole, underbalancing, offshore and waste management equipements are some of DRC's research activities.

Third and final part of DRC involves in construction of drilling and petroleum equipements. Repair of swivels and hooks is the current job at DRC. In addition, approved engineering drawings for construction of tools used in downhole completion string and waste managemenet equipments are prepared by DRC. This center is also able to design and manufacturing of measurement hardware and software for drillstring dynamic quantities on the surface.